Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí jako nedílná součást kupních smluv uzavíraných o prodeji a koupi výrobků značky HanseLifter dodávaných společností Konstruktis Delta, spol. s.r.o. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu a kupující se zavazuje zboží převzít a řádně zaplatit.

 

Dodací a cenové podmínky

  1. Dodání zboží se uskutečňuje odevzdáním zboží dopravci k přepravě pro kupujícího do ujednaného místa. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny, nebo předtím tehdy, kdy získá oprávnění se zásilkou nakládat, jde-li o zboží přepravované.
  2. Pokud se smluvní strany dohodnou na vlastním odběru zboží kupujícím, je kupující povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání prodávajícím. V případě nedodržení lhůty kupujícím bude kupujícímu účtováno za každý další kalendářní den penále ve výši 0,1% z dohodnuté kupní ceny.
  3. Pokud se smluvní strany dohodnou na doručení zboží kupujícímu smluvní přepravní společností, bude k ceně za zboží (fco) připočítána cena za přepravu dle aktuální ceny uvedené u každého zboží.
  4. Prodávající je oprávněn dodat zboží před sjednaným termínem dodání a kupující je povinen toto zboží převzít.
  5. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky vinou přepravce, zpoždění způsobené vyšší mocí nebo událostí, která prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní plnit podmínky uzavřené ve smlouvě: stávka, výluka, požár apod. O těchto událostech je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího a dohodnout s ním náhradní termín dodání.

Reklamace

Zjevné vady způsobené např. dopravou, manipulací apod. lze písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny při prohlídce zboží provedené při jeho přejímce, nejpozději však do 10 pracovních dnů, skryté vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Zkouška reklamovaného zboží se provádí podle běžných norem.

 

Ostatní a závěrečná ujednání

  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které mají vztah k obchodům, jež budou uzavírány smluvními stranami.
  2. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z kupní smlouvy včetně těchto všeobecných podmínek a řídí se Obchodním zákoníkem České republiky a dalšími obecně závaznými právními předpisy ČR.
  3. Pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek.