Označení CE

Metodické pokyny, technické normy a ostatní předpisy jsou základem pro hladký obchod v Evropském hospodářském prostoru. Nezbytný požadavek na označení strojů je značka CE. Termínem CE se rozumí “Communauté Européenne”, což je francouzský název Evropské unie.

 

Každý technický výrobek, jako např. vysokozdvižný nebo ruční paletový vozík, který je uváděn na trh v Evropské unii, musí splňovat tato ustanovení a všechny platné směrnice. Poté je výrobek v souladu s předpisy ES a označen značkou CE.

Tato shoda se provádí podle postupu posuzování shody výrobcem. Ta musí být provedena před prvním uvedením technického výrobku na trh. Proces potvrzení závisí na složitosti porovnávaného produktu. Zatímco například ruční paletový vozík musí splňovat pouze několik předpisů, je u ručně vedeného vysokozdvižného vozíku již násobně více parametrů, které musí předpisům vyhovovat. Přezkum souladu s těmito pokyny se provádí náhodně.

Provedení jakýchkoli změn v otestovaném produktu mají za důsledek zánik shodnosti a tím i označení CE. V takovém případě musí být provedeno nové posouzení takového stroje.

Veškeré prodávané stroje HanseLifter mají řádné označení CE a ujišťujeme zákazníky, že jsou kvalitní a plně způsobilé k používání.